Algemene voorwaarden

Van toepassing op de opdrachten van:
Badaco B.V. gevestigd te Zeist.

Artikel 1

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Badaco (Administratie & Advies) vof een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.
 2. Opdrachtnemer: de vennootschap onder firma Badaco B.V., ook wel handelend onder de handelsnaam Badaco Administratie & Advies.
 3. Opdracht/overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij opdrachtnemer zich jegens opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten.
 4. Medewerkers: een natuurlijk persoon werkzaam en/of verbonden aan de opdrachtnemer al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst.
 5. Werkzaamheden: Alle door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden, waartoe opdracht is gegeven en die door opdrachtnemer zijn aanvaard alsmede alle daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waaronder alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd. Deze algemene voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op alle vervolgopdrachten.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een schriftelijke overeenkomst of opdrachtbevestiging. Toepasselijkheid van eventuele inkoop-of andere (algemene) voorwaarden van opdrachtgever wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.
 4. De geldende wet- en regelgeving, waaronder de gedrags- en beroepsregels, voor de opdrachtnemer maken deel uit van de overeenkomst. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot enig handelen of nalaten dat met de hiervoor bedoelde wet- en regelgeving strijdig of onverenigbaar is. De opdrachtgever verklaart de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.
 5. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat ten gevolg van het voldoen door opdrachtnemer aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de gedrags- en beroepsregels.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. Alle opdrachten komen, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend tot stand met opdrachtnemer en worden uitsluitend door opdrachtnemer uitgevoerd.
 3. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
 4. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4 Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 3. In geval van opdrachten tot controle van financiële verantwoordingen zal opdrachtgever opdrachtnemer op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is.
 4. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die voor een concrete uitvoering van de werkzaamheden van belang kunnen zijn.
 5. Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de om de voorgaande leden genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de door opdrachtgever geleden schade voortvloeiende uit het door opdrachtgever dan wel derden, niet tijdig informeren over of achterhouden van feiten en omstandigheden, die voor een correcte uitvoering van de werkzaamheden van belang kunnen zijn, en het geven van een verkeerde voorstelling van zaken.
 7. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde originele bescheiden aan deze geretourneerd.
 8. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 9. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer onmiddellijk te informeren over een eventueel faillissement, schuldsanering, surseance van betaling of beslag op substantieel deel van het vermogen van opdrachtgever.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

 1. Opdrachtnemer zal zich naar beste kunnen inspannen de werkzaamheden uit te voeren overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
 2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke medewerker(s) de verleende opdracht wordt uitgevoerd, zulks met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek.
 3. Opdrachten aan opdrachtnemer leiden tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting.
 4. Opdrachtnemer kan meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor toestemming heeft verleend.
 5. Opdrachtnemer zal bij inschakeling van derden voor de uitvoering van de opdracht zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is in geen enkel geval en onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor tekortkomingen van de door opdrachtnemer of opdrachtgever ingeschakelde derden.
 6. In het geval opdrachtnemer op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud en omvang van de werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan opdrachtnemer worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer. In dat geval aanvaardt opdrachtgever dat het overeengekomen tijdstip of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden de wederzijdse verantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen worden beïnvloed.
 7. Opdrachtnemer is niet verplicht om mondelinge of schriftelijke adviezen, rapporten of uitkomsten van de werkzaamheden behorend bij de verstrekte opdracht, te actualiseren naar aanleiding van gebeurtenissen die zich na de levering van de definitieve versie van het advies, het rapport of de uitkomsten hebben voorgedaan.
 8. De door opdrachtnemer als onderdeel van de werkzaamheden gegeven adviezen, meningen, verwachtingen, voorspellingen en aanbevelingen kunnen onder geen voorwaarde of omstandigheid worden opgevat als een garantie ter zake van toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden.

Artikel 6 Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
 2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
 4. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

Artikel 7 Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten (van de geest) welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de opdracht komen toe aan opdrachtnemer.
 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, rapporten, verslagen, plannen, (model)contracten, logo´s, tekeningen, data, product of bedrijfsnaam, teksten en beelden van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

Artikel 8 Honorarium

 1. Het honorarium wordt vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgende gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 2. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 3. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
 4. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 5. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 9 Betaling

 1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan veertien dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
 2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voorafgaand aan de voltooiing van de opdracht lonen en/of kosten een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer bevoegd het honorarium dienovereenkomstig aan te passen.
 3. Indien opdrachtgever niet binnen de onder 9.1 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf het moment van intreden van verzuim is opdrachtgever een rente verschuldigd van 1,5% per maand.
 4. Indien opdrachtgever in verzuim is, is opdrachtnemer gerechtigd al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van alle bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden en verplichtingen die voortvloeien uit de opdracht, totdat de opdrachtgever aan alle verplichtingen heeft voldaan en alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever zijn voldaan. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de door opdrachtgever en/of derden geleden schade.
 5. Alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.
 6. In geval van gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de declaraties, de verschuldigde rente(n) en kosten. Van hoofdelijke aansprakelijkheid is sprake:
  • ingeval de dienstverlening plaats vindt ten behoeve van twee of meer partijen gezamenlijk: ieder van die partijen;
  • ingeval van dienstverlening aan een rechtspersoon: de rechtspersoon en opdrachtgevende directeur;
  • ingeval van dienstverlening aan een rechtspersoon die deel uitmaakt van een concern: de rechtspersoon, de opdrachtgevende directeur en bovendiende (tussen)holding.
 7. De administratie van opdrachtnemer strekt tot volledig bewijs, behoudens tegenbewijs, van hetgeen aan opdrachtnemer verschuldigd is.
 8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever, zijn de vorderingen van opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever een voorschotbetaling te verlangen en/of te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 10 Reclames

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
 2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

Artikel 11 Leveringstermijn

 1. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als richttermijnen en uitdrukkelijk niet als fatale termijnen.

Artikel 12 Opzegging

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde, zonder inachtneming van een opzegtermijn, de overeenkomst tussentijds opzeggen.
 2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
 3. Indien de opdracht tussentijds wordt opgezegd, is opdrachtgever gehouden tot betaling van de declaraties en kosten voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden. Deze betalingsverplichtingen van opdrachtgever worden op het moment van beëindiging van de opdracht direct en volledig opeisbaar.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij handelend zoals van een (zorgvuldige) opdrachtnemer kan worden verwacht.
 2. Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van opdrachtnemer dan wel van zijn medewerker(s) of werknemers, is beperkt tot een maximum van driemaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, danwel hetgeen in het desbetreffende geval onder de verzekering van opdrachtnemer wordt uitgekeerd.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade (waaronder, maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen) die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door opdrachtnemer.
 4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden (waaronder ook maatregelen door of vanwege de Belastingdienst) wegens schade die veroorzaakt is, doordat de opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
 5. Deze bepaling is niet van toepassing voor opdrachten tot onderzoek van de jaarrekening zoals bedoeld in artikel 393 Boek 2 BW.

Artikel 14 Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 15 Wet bescherming persoonsgegevens

 1. In het kader van een opdracht verstrekt door opdrachtgever aan opdrachtnemer of in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op opdrachtnemer kan opdrachtgever persoonsgegevens betreffende opdrachtgever en/of personen verbonden aan of werkzaam bij/voor opdrachtgever verwerken.
 2. In verband met de optimalisering van zijn dienstverlening aan opdrachtgever alsmede in verband met het kunnen benaderen van opdrachtgever en/of personen werkzaam bij/voor opdrachtgever met informatie en met diensten van opdrachtnemer en derden, kan opdrachtnemer persoonsgegevens verwerken.
 3. Verwerking van persoonsgegevens door opdrachtnemer in het kader van de activiteiten zoals vermeld in de voorgaande leden, vindt plaats conform vigerende privacy wet- en regelgeving.
 4. Opdrachtnemer heeft een zelfstandige plicht tot naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden in verband met niet-naleving door opdrachtgever. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die opdrachtnemer in verband met zul een aanspraak lijdt of maakt.

Artikel 16 Elektronische communicatie

 1. Gedurende de uitvoering van de opdracht kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.
 2. Aan het gebruik van elektronische communicatie c.q. middelen kleven risico’s, waarvan opdrachtgever en opdrachtnemer zich bewust zijn.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 4. In geval van twijfel omtrent de inhoud of verzending van elektronisch communicatie zijn de data-uittreksels uit de computersystemen van opdrachtnemer bepalend en leveren dwingend bewijs op, tenzij opdrachtgever tegenbewijs levert.

Artikel 17 Vindplaats

 1. Deze algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd via de website van opdrachtnemer: www.badaco.nl

Artikel 18 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.
 3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn opdrachtgever en opdrachtnemer bevoegd om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.